top of page

Tax Herroepingsrecht

Anker 1
Omdat u mag bepalen uw aankoop te ontbinden....
Het kan na aankoop gebeuren dat u niet tevreden bent over uw aankoop. 
Wellicht is uw koop niet uw wijnsmaak of het glas "past" u gewoon niet.
U kunt de resterende flessen van uw aankoop retourneren en zo de koop ontbinden. Want uw smaak telt.
De spelregels omtrent dit onderwerp geven wij u graag mee:

 

 

Bij de levering van onze producten geldt het volgende:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourenformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen
  14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. De kosten voor de retourzending is voor uw rekening van de koper.

 5. De vergoeding zal plaatsvinden op basis van de werkelijk retour ontvangen producten.

 6. Indien u als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
  gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht c.q. niet aan Tax Wijn heeft teruggezonden,
  is de koop een feit.

 7. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal het aankoopbedrag van de door ons ontvangen goederen binnen 14 dagen worden teruggestort op de rekening van waaruit de gelden zijn betaald. 

bottom of page